Πίνακας αποφάσεων 11ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

18 Μαΐου, 2023 10:25

Συνεδρίαση 11η/17-05-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ