Πίνακας αποφάσεων 10ης/2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

28 Απριλίου, 2023 8:29

Συνεδρίαση 10η/26-04-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ