Πίνακας αποφάσεων 10ης/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

11 Μαΐου, 2022 8:08

Συνεδρίαση 10η/10-05-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς

Δείτε τον πίνακα των αποφάσεων εδώ