Μέθοδος καταγραφής των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

12 Φεβρουαρίου, 2024 9:21

Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 του ν. 4849/2021 στο οποίο παρέχεται πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://openmarket.mindev.gov.gr καταγράφονται οι υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας υπαίθριου εμπορίου, δηλαδή όσοι απέκτησαν άδεια πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4849/2021, ήτοι πριν την 1η Φεβρουαρίου 2022, ως εξής :

αα) Κάτοχοι αδειών παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

αβ) Κάτοχοι αδειών επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

αγ) Κάτοχοι αδειών χειροτέχνη-καλλιτέχνη οι οποίες χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου νόμου για το υπαίθριο εμπόριο, δηλαδή το άρθρο 45 του ν. 4497/ 2017 (Α΄ 171).

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η καταγραφή των αδειούχων πωλητών  στο Ο.Π.Σ.Α.Α. (ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ)

θα διενεργηθεί ως ακολούθως :

Οι κάτοχοι αδειών θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο Ο.Π.Σ.Α.Α. στο οποίο θα εισέλθουν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://openmarket.mindev.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς τους ΤAXIS, σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης που θα είναι αναρτημένο στο Σύστημα. Η καταχώριση στο Σύστημα των αδειών που είναι σε ισχύ  από τους αδειούχους θα διενεργηθεί ανά μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου και σε καθορισμένα χρονικά στάδια, ως κάτωθι:

  1. Αδειούχοι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές στο στάσιμο και το πλανόδιο

Εμπόριο θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο Σύστημα

από τις 15/02/2024 έως τις 15/05/2024

2. Αδειούχοι χειροτέχνες – καλλιτέχνες θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο Σύστημα

από τις 15/02/2024 έως τις 15/05/2024.

3. Αδειούχοι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών θα καταχωρίσουν

τις άδειές τους στο Σύστημα

                                                 από τις 15/03/2024 έως τις 15/06/2024.