ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ AΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

17 Μαΐου, 2024 8:43

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ AΚΑΛΥΠΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΘ ́ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σας
γνωρίζουμε ότι:
Οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών
ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται:
α) σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
β) σε περιοχές εντός ορίων οικισμών, χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
γ) σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των περ. α) και β) και
δ) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα,
να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων από την 1η μέχρι την 30ή
Απριλίου κάθε έτους, και στη συντήρηση αυτών, καθ’ όλη τη διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου, για την
αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.