Καθαρισμός και απομάκρυνση της βλάστησης των οικοπέδων

21 Σεπτεμβρίου, 2022 10:43

Έχοντας υπόψη την υπ΄άριθμ. 10445/21-9-2022 επιστολή του Δήμου Αγιάς παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων του ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ να προβούν στον άμεσο καθαρισμό και απομάκρυνση της βλάστησης των οικοπέδων τους εντός 10 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 20/2022 (ΦΕΚ 1301/ τ.Β’/18-3-2022 τεύχος

Σε αντίθετη περίπτωση, θα εφαρμοστούν όλες οι κυρώσεις  που απορρέουν από την αναφερθείσα Πυροσβεστική Διάταξη καθώς και από την περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114).

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ετικέτες: