ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

13 Ιανουαρίου, 2022 9:02

Ο Δήμος Αγιάς ανακοινώνει τη διενέργεια Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση των ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 και 3 της πράξης: “Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς”» – ΥΠΟΕΡΓΟ 6.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 49.224,95€ (χωρίς ΦΠΑ) και
61.038,94€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες
αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

 1. 27.337,20€ για μελέτη Κατηγορίας 09 (Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών)
 2. 15.467,10€ για μελέτη Κατηγορίας 14 (Ενεργειακών Μελετών).
  για απρόβλεπτες δαπάνες 6.420,65€ και για ΦΠΑ: 11.813,99€.
  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από
  οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Ο διαδικτυακός
  τόπος υποβολής των προσφορών είναι η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
  του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
  στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
  διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (Συστημικός Αριθμός
  Διαγωνισμού: 186275).
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ
  Αντώνης Ν. Γκουντάρας