ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16 Σεπτεμβρίου, 2022 12:58

Έχοντας υπόψη την υπ΄άριθμ. 10246/16-9-2022 επιστολή του Δήμου Αγιάς
παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων του ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ να προβούν στον
άμεσο καθαρισμό και απομάκρυνση της βλάστησης των οικοπέδων τους εντός 10
ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων σύμφωνα με την
Πυροσβεστική Διάταξη 20/2022 (ΦΕΚ 1301/ τ.Β’/18-3-2022 τεύχος
Σε αντίθετη περίπτωση, θα εφαρμοστούν όλες οι κυρώσεις που απορρέουν από
την αναφερθείσα Πυροσβεστική Διάταξη καθώς και από την περ. 26 της υποπαρ. β’ της
παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ετικέτες: