ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13 Ιανουαρίου, 2022 12:40

Σύμφωνα με κοινή απόφαση ΚΥΑ  ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/28.12.2021 (ΦΕΚ 6302/29.12.2021 τεύχος Β’): τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β’ 3088) που υπογράφουν Οι Υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλάκης, Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνος Σκρέκας, χορηγείται βοήθημα επανασύνδεσης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Δικαιούχοι του ειδικού αυτού βοηθήματος επανασύνδεσης θα είναι τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και τις 31.12.2021, έχουν αποσυνδεθεί ή θα αποσυνδεθούν από το δίκτυο μέχρι τις 15.02.2022. Ισχύουν επίσης περιουσιακά κριτήρια.

Το ύψος του εφάπαξ βοηθήματος καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της οφειλής. Καλύπτεται το σύνολο της οφειλής όταν αυτή:

 • δεν ξεπερνά τις 6.000 ευρώ,
 • το 75% από 6.001-9.000 ευρώ,
 • το 50% από 9.001 – 12.000 ευρώ και
 • το 30% από 12.000 ευρώ και πάνω.

Το υπόλοιπο ποσό ρυθμίζεται σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, το πλήθος των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλουν αίτηση προς τον αρμόδιο κατά τόπο Δήμο, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία. Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται από τους καταναλωτές προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,
 • δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,
 • πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,
 • πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,
 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 • γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67 %) και άνω,
 • βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο Αγιάς, στο τηλέφωνο 2494350121

aithsh_epanasundesh_dei