Άμεσος καθαρισμός και απομάκρυνση της βλάστησης των οικοπέδων

4 Αυγούστου, 2022 12:58

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη την υπ΄άριθμ. 8332/4-8-22 επιστολή του Δήμου Αγιάς
παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων του ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ να προβούν στον
άμεσο καθαρισμό και απομάκρυνση της βλάστησης των οικοπέδων τους εντός 10
ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων σύμφωνα με την
Πυροσβεστική Διάταξη 20/2022 (ΦΕΚ 1301/ τ.Β’/18-3-2022 τεύχος
Σε αντίθετη περίπτωση, θα εφαρμοστούν όλες οι κυρώσεις που απορρέουν από
την αναφερθείσα Πυροσβεστική Διάταξη καθώς και από την περ. 26 της υποπαρ. β’ της
παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ετικέτες: