Δευτέρα, 16 Οκτώβριος 2017 11:17

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:" ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΙΜΗΛΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ"

Αντικείμενο των δημοπρατούμενων υπηρεσιών είναι η εκτέλεση μιας σειράς εργασιών που εξυπηρετούν τον κυρίαρχο στόχο της ίδρυσης και της λειτουργίας Κειμηλιοφυλακείου στην πόλη της Αγιάς, και περιλαμβάνουν:

  • Εργασίες Επιστημονικής Τεκμηρίωσης – Καταγραφής των 120 αντικειμένων που πρόκειται να τοποθετηθούν ως εκθέματα στον υπό διαμόρφωση χώρο, καθώς και των 80 αντικειμένων που προς το παρόν προορίζονται για αποθήκευση και όχι για έκθεση.
  • Επιμέλεια σύνταξης των τελικών κειμένων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που θα καταχωρηθούν σε κάθε μία από τις λεζάντες – ετικέτες που πρόκειται να δημιουργηθούν για κάθε αντικείμενο της υφιστάμενης συλλογής (πρόκειται για 200 περίπου αντικείμενα), καθώς και των εισαγωγικών κειμένων σε κάθε μία από τις 4 θεματικές ενότητες του εκθεσιακού χώρου.
  • Επιμέλεια σύνθεσης - δημιουργίας – παράδοσης – τοποθέτησης στον εκθεσιακό χώρο του συνόλου του απαιτούμενου έντυπου εποπτικού - γραφιστικού υλικού (αφίσες, λεζάντες-επιγραφές, μπάνερ).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων υπηρεσιών, με βάση τη μελέτη με αριθμό 18/2015 (επικαιροποιημένη) με θεώρηση από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς, ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 12.400,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λ.π.) από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά – Λάρισας, Τ.Κ.: 400 03, μέχρι και τις 7/11/2017. Προσφέρεται ακόμη ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς www.dimosagias.gr.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

  1. κράτος-μέλος της Ένωσης,
  2. κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  3. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  4. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 1 (ένα) τοις εκατό (%) της εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) και ανέρχεται στο ποσό των 100,00€ (εκατό ευρώ). Η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Αγιάς. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 17/6/2018. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. (Αριθμός ΣΑ 082/1).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγιάς.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς (Ταχ. Δ/νση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά - Λάρισας, Τ.Κ.: 400 03), αρμόδια υπάλληλος: Ντουλούλη Ε. (τηλ.: 2494350114-113, φαξ: 2494023783, Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 
Αγιά, 16/10/2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
Αντώνης Ν. Γκουντάρας
 
Greek English

dimos-agias-kentro-koinotitas-small

dimos-agias-european-programms

dimos-agias-co-funded

dimos-agias-2will-front

dimos-agias-focus

dimos-agias-camping-stomio

kataskinwseis-agias-paraskeuis1

kisavos marathon banner

meteoagia

ban-politiki-prostasia

dimos-agias-your-europe

Φωτογραφίες

photos

Video Gallery

Βιβλιοθήκη

bibliothiki_digital

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


~ Περισσότερες πληροφορίες ~

(C) 2011 Δήμος Αγιάς