5η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση για μεταβολές ή μη στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στο Δήμο Αγιάς, για το σχολικό έτος 2012-13.
(Εισήγηση: Βασίλειος Λέτσιος).
Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση για μεταβολές ή μη στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στο Δήμο Αγιάς, για το σχολικό έτος 2012-13.
(Εισήγηση: Βασίλειος Λέτσιος).
Θέμα 3ο: Έγκριση του φακέλου του έργου της μελέτης: «Μελέτη αντιπυρικής προστασίας και διαχείρισης του Δημοτικού Δάσους της τοπικής Κοινότητας Μεγαλοβρύσου».
(Εισήγηση: Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών).
Θέμα 4ο: Έγκριση του φακέλου του έργου της μελέτης: «Μελέτη αντιπυρικής προστασίας και διαχείρισης του Δημοτικού Δάσους της τοπικής Κοινότητας Ανατολής».
(Εισήγηση: Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών).
Θέμα 5ο: Έγκριση του φακέλου του έργου της μελέτης: «Μελέτη αντιπυρικής προστασίας και διαχείρισης του Δημοτικού Δάσους της τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου».
(Εισήγηση: Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών).
Θέμα 6ο: Έγκριση του φακέλου του έργου της μελέτης: «Μελέτη αντιπυρικής προστασίας και διαχείρισης του Δημοτικού Δάσους της τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας».
(Εισήγηση: Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών).
Θέμα 7ο: Έγκριση του φακέλου του έργου της μελέτης: «Μελέτη αντιπυρικής προστασίας και διαχείρισης του Δημοτικού Δάσους της τοπικής Κοινότητας Στομίου».
(Εισήγηση: Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών).
Θέμα 8ο: Έγκριση του 2ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων».
(Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών).
Θέμα 9ο: Έγκριση Οριστικής Παραλαβής της μελέτης: «Επικαιροποίηση της μελέτης του έργου: Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού Καθαρισμού αστικών λυμάτων Στομίου».
(Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών).
Θέμα 10ο: Έγκριση του εγχειριδίου διαδικασιών συγχρηματοδοτούμενων έργων και υποβολή αιτήματος στην ΕΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας για έκδοση επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας».
(Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών).
Θέμα 11ο: Συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο των δημάρχων».
(Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών).
Θέμα 12ο: Ορισμός δημοτικού συμβούλου – μέλους της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών έτους 2012 (εργασιών και μεταφορών) - ΠΔ 28/80.
(Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών).
Θέμα 13ο: Ορισμός δημοτικών συμβούλων – μελών της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών (εργασιών και μεταφορών) ποσού έως 2.934,70€ (άρθρο 64, παρ. 14, ΠΔ 28/80).
(Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών).
Θέμα 14ο: Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων έτους 2012.
(Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών).
Θέμα 15ο: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών ΕΚΠ-ΟΤΑ έτους 2012.
(Εισήγηση: Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 16ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠ-ΟΤΑ έτους 2012.
(Εισήγηση: Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 17ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργεια Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2012. (άρθρο 1 του ΠΔ 270/81).
(Εισήγηση: Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 18ο: Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων έτους 2011.
(Εισήγηση: Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 19ο: Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
(Εισήγηση: Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 20ο: Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων, με τους αναπληρωτές τους, στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13, παρ. 3α Ν.3013/2002).
(Εισήγηση: Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 21ο: Αποδοχή ποσού 176.022,00€ από χρηματοδότηση Δ' δόση ΣΑΤΑ 2011.
(Εισήγηση: Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 22ο: Αποδοχή ποσού 87.188,13€ από χρηματοδότηση προγράμματος «Θησέας» για το έργο: «Αντικατάσταση υπολοίπου Εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης και κατασκευή υπολοίπου δικτύου αποχέτευσης Τ.Δ. Αγιάς».
(Εισήγηση: Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 23ο: Άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού στην Ε.Τ.Ε. για απόδοση τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείου. (Εισήγηση: Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 24ο: Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του δήμου έτους 2011.
(Εισήγηση: Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 25ο: Διορθώσεις - διαγραφές στους χρηματικούς καταλόγους άρδευσης.
(Εισήγηση: Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 26ο: Επαναβεβαίωση υπολοίπου χρηματικών καταλόγων οικονομικού έτους 2011 στο οικονομικό έτος 2012.
(Εισήγηση: Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 27ο: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Ενιαίου Συνδέσμου με την επωνυμία «Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας».
(Εισήγηση: Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 28ο: Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης (2μηνης) χρονικής διάρκειας.
(Εισήγηση: Βασίλειος Λέτσιος).
Θέμα 29ο: Πρόσληψη προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε δήμους βάσει Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.
(Εισήγηση: Αντώνης Γκουντάρας - Δήμαρχος).
Θέμα 30ο: Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου Αγιάς, στην Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς.
(Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας - Δήμαρχος).
Θέμα 31ο: Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου Αγιάς στο διοικητικό συμβούλιο του Ενιαίου Συνδέσμου με την επωνυμία «Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας - Δήμαρχος).
Θέμα 32ο: Έγκριση διετούς προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία: «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς.
(Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας - Δήμαρχος).
Θέμα 33ο: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία: «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς.
(Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας - Δήμαρχος).
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σουλιώτης Θεόδωρος
Greek English

1135-GR

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

efpatheis

bravo-2019-vote

kvdm-logo-2019-sidebar

entagmena-erga

nees-xrimatodotiseis

dimos-agias-kentro-koinotitas-small

dimos-agias-european-programms

dimos-agias-co-funded

dimos-agias-2will-front

yourope-logo

solidary4heritage-arxikh

dimos-agias-focus

dimos-agias-camping-stomio

kataskinwseis-agias-paraskeuis1

kisavos marathon banner

meteoagia

ban-politiki-prostasia

dimos-agias-your-europe

Φωτογραφίες

photos

Video Gallery

Βιβλιοθήκη

bibliothiki_digital

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


~ Περισσότερες πληροφορίες ~

Copyright © 2011 Δήμος Αγιάς | Ανάπτυξη ITBIZ