Πίνακας αποφάσεων 17ης /21-10-2011 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς


Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης

Αριθμός απόφασης

Περίληψη Απόφασης

Τρόπος λήψης απόφασης

Έγκριση εγκατάστασης αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο Λύκειο Αγιάς

235.

Εγκρίθηκε η εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο Λύκειο Αγιάς

Ομόφωνα

Ορισμός μελών στην επιτροπή  κατάσχεσης και πώλησης ζώων κτηνοτροφικών επιχειρήσεων

236.

Ορίσθηκαν τα μέλη στην επιτροπή  κατάσχεσης και πώλησης ζώων κτηνοτροφικών επιχειρήσεων

Κατά πλειοψηφία

(Μειοψήφισε ο κ. Μαρούδας)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόταση υπεραστικού ΚΤΕΛ Λάρισας για τη μεταφορά μαθητών

237.

Εγκρίθηκε η πρόταση του υπεραστικού ΚΤΕΛ Λάρισας για τη μεταφορά μαθητών των σχολικών μονάδων του Δήμου Αγιάς

Ομόφωνα

Ορισμός μελών επιτροπής για τη σύνταξη ψηφίσματος σχετικά με την εργασιακή εφεδρεία

238.

Ορίσθηκαν μέλη Επιτροπής που θα καταρτίσουν ψήφισμα σχετικά με την εργασιακή εφεδρεία

Κατά πλειοψηφία

(Μειοψήφισε ο κ. Μαρούδας)

Θέματα ημερησίας διάταξης

Αριθμός απόφασης

Περίληψη Απόφασης

Τρόπος λήψης απόφασης

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αγιάς

239.

Εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αγιάς

Κατά πλειοψηφία

(Μειοψήφισε ο κ. Μαρούδας)

Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικής έκτασης στη ΔΕΥΑ Αγιάς για την κατασκευή δεξαμενής στην Τ.Κ. Δήμητρας

240.

Εγκρίθηκε η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικής έκτασης στη ΔΕΥΑ Αγιάς

Ομόφωνα

Γνωμοδότηση για τη συνέχιση απαγόρευσης θήρας στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου

241.

Αποφασίσθηκε η συνέχιση της σχετικής απαγορευτικής διάταξης θήρας στο Σκλήθρο

Ομόφωνα

Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στις Τ.Κ Σωτηρίτσας και Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς»

242.

Εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στις Τ.Κ Σωτηρίτσας και Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς»

Ομόφωνα

Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στις ΤΚ Σωτηρίτσας και Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς»

243.

Εγκρίθηκε η υποβολή σχετικής πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στις ΤΚ Σωτηρίτσας και Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς»

Ομόφωνα

Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Άρδευση αναδασμού ΤΚ Ομολίου»

244.

Εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη του έργου: «Άρδευση αναδασμού ΤΚ Ομολίου»

Ομόφωνα

Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο «Άρδευση αναδασμού ΤΚ Ομολίου»

245.

Εγκρίθηκε η υποβολή σχετικής πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου: «Άρδευση αναδασμού ΤΚ Ομολίου»

Ομόφωνα

Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία ΤΚ Μεγαλοβρύσου»

246.

Εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία ΤΚ Μεγαλοβρύσου»

Ομόφωνα

Έγκριση της τροποποιημένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Περιβαλλοντική αναβάθμιση της εισόδου και κοινόχρηστων χώρων Αγιάς»

247.

Εγκρίθηκε η τροποποιημένη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Περιβαλλοντική αναβάθμιση της εισόδου και κοινόχρηστων χώρων Αγιάς»

Κατά πλειοψηφία

(Μειοψήφισε ο κ. Καλαγιάς)

Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο «Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία ΤΚ Μεγαλοβρύσου»

248.

Εγκρίθηκε η υποβολή σχετικής πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία ΤΚ Μεγαλοβρύσου»

Ομόφωνα

Έγκριση της τροποποιημένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ανάδειξη Ιαματικής Πηγής Κόκκινου Νερού του Δ. Αγιάς»

249.

Εγκρίθηκε η τροποποιημένη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Ανάδειξη Ιαματικής Πηγής Κόκκινου Νερού του Δ. Αγιάς»

Κατά πλειοψηφία

(Μειοψήφισε ο κ. Καλαγιάς)

Έγκριση της τροποποιημένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Σημάνσεις Προβολή τοπίων του Δήμου Αγιάς»

250.

Εγκρίθηκε η τροποποιημένη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Σημάνσεις Προβολή τοπίων του Δήμου Αγιάς»

Κατά πλειοψηφία

(Μειοψήφισε ο κ. Καλαγιάς)

Έγκριση υποβολής πρότασης και Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και Δήμου Λαρισαίων για το έργο «Ανάδειξη Ιαματικής Πηγής Κόκκινου νερού του Δήμου Αγιάς»

251.

Εγκρίθηκε η υποβολή της σχετικής πρότασης και η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Λαρισαίων για το έργο «Ανάδειξη Ιαματικής Πηγής Κόκκινου νερού του Δήμου Αγιάς»

Κατά πλειοψηφία

(Μειοψήφισε ο κ. Καλαγιάς)

Έγκριση υποβολής πρότασης και Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και Δήμου Λαρισαίων για το έργο «Σημάνσεις Προβολή τοπίων του Δήμου Αγιάς»

252.

Εγκρίθηκε η υποβολή σχετικής πρότασης και η  σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Λαρισαίων για το έργο «Σημάνσεις Προβολή τοπίων του Δήμου Αγιάς»

Κατά πλειοψηφία

(Μειοψήφισε ο κ. Καλαγιάς)

Έγκριση υποβολής πρότασης και Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έργο «Περιβαλλοντική αναβάθμιση εισόδου και κοινοχρήστων χώρων Αγιάς»

253.

Εγκρίθηκε η υποβολή της σχετικής πρότασης και η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για το έργο «Περιβαλλοντική αναβάθμιση εισόδου και κοινοχρήστων χώρων Αγιάς»

Κατά πλειοψηφία

(Μειοψήφισε ο κ. Καλαγιάς)

Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα Δήμητρας»

254.

Εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα Δήμητρας»

Ομόφωνα

Αποδοχή της υπ’ αριθμ.11193/29-12-2009 απόφαση ένταξης στο μέτρο 321 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 για το έργο «Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα Δήμητρας»

255.

Αποφασίσθηκε η αποδοχή της υπ’ αριθμ.11193/29-12-2009 απόφαση ένταξης στο μέτρο 321 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 για το έργο «Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα Δήμητρας»

Ομόφωνα

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αγιάς.

256.

Αποφασίσθηκε η αναβολή λήψης απόφασης

Ομόφωνα

 
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                        Θεόδωρος Σουλιώτης
Greek English

1135-GR

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

efpatheis

dimos-agias-politiki-prostasia-2020

bravo-2019-vote

kvdm-logo-2019-sidebar

entagmena-erga

nees-xrimatodotiseis

dimos-agias-kentro-koinotitas-small

dimos-agias-european-programms

dimos-agias-co-funded

dimos-agias-2will-front

yourope-logo

solidary4heritage-arxikh

dimos-agias-focus

dimos-agias-camping-stomio

kataskinwseis-agias-paraskeuis1

kisavos marathon banner

meteoagia

dimos-agias-your-europe

Φωτογραφίες

photos

Video Gallery

Βιβλιοθήκη

bibliothiki_digital

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


~ Περισσότερες πληροφορίες ~

Copyright © 2011 Δήμος Αγιάς | Ανάπτυξη ITBIZ