ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για κάθε τμήμα-ομάδα, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 90 του Ν. 4412/2016.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 157.258,06ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%: 37.741,94 ευρώ), οπότε ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 195.000,00 ευρώ. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με πηγή χρηματοδότησης «ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις αντίστοιχες εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κωδικούς Εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αγιάς. Η συνολική δαπάνη, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, και οι ποσότητες ανά αριθμό αναφοράς ονοματολογίας (C.P.V) είναι:

diakurixi-diagwnismou-image

Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και στο Τεύχος Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, που αποτελούν έγγραφα της σύμβασης και αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Ο διαδικτυακός τόπος υποβολής των προσφορών είναι η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 21/08/2018, ημέρα Τρίτη. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14/09/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι προσφέροντες οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό,της οποίας το ποσό ορίζεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) των προσφερόμενων ειδών για τα οποία συμμετέχει, με ανάλογη στρογγυλοποίηση.

Αναλυτικά τα απαιτούμενα ποσά της εγγύησης συμμετοχής ανά είδος συμμετοχής έχουν ως κάτωθι:

diakurixi-diagwnismou-image-2

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα – ομάδες, ως αυτά προσδιορίζονται στην με αριθμό 16/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς και στην παρ. 1.3 της διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρία (3) τμήματα - ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των τμημάτων είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Δεν γίνονται δεκτές - με ποινή αποκλεισμού - εναλλακτικές προσφορές.

Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92, παρ. 4 του Ν. 4412/2016. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου της σύμβασης ξεχωριστά, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά – Λάρισας, Τ.Κ.: 400 03, τηλέφωνο: 2494350113-114, Fax: 2494023783, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αρμόδια υπάλληλος: Α. Μπαρτζώκα/E. Ντουλούλη, τις εργάσιμες μέρες και ώρες μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ενώ το πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται ακόμη, σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς, στον δικτυακό τόπο: http://www.dimosagias.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο Δήμαρχος Αγιάς
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

επιστροφή στην κορυφή